• شنبه- جمعه 8.00 - 18.00
  • تهران ، قیطریه ، میدان کتابی
  • 02122240817 - 02122240818
اجاره روزانه
اجاره هفتگی
اجاره ماهیانه
بدنه
مسافت پیموده
نوع سوخت
موتور
حداکثر سرعت
انتقال
راندن
رنگ بیرونی
رنگ داخلی